Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

littleola
4167 b5bf 390
Reposted fromjareth jareth viamysli-wloczykija mysli-wloczykija

July 08 2015

littleola
jak zwierzę.

July 04 2015

littleolahow I plan to live my life

June 28 2015

littleola

June 22 2015

littleola
littleola
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viarudafoka rudafoka

June 16 2015

littleola
0989 14a4 390
Reposted fromissul issul viaundertow undertow

June 15 2015

littleola

June 13 2015

littleola
5957 a1a7 390
Reposted frompulperybka pulperybka viainto-black into-black
littleola

Michiel Huisman for Elle NL 2015

Reposted fromgameofthrones gameofthrones

June 11 2015

littleola

June 08 2015

littleola
8393 6b09 390
Reposted fromrichtich richtich viagrarzynka grarzynka
littleola
Z oddali wyglądamy jak piękne spadające gwiazdy, które jednak w rzeczywistości są więzieniami, gdzie każda z nas tkwi zamknięta samotnie, zmierzając donikąd. Kiedy przecinają się orbity tych satelitów, możemy się spotkać. Może nawet otworzyć przed sobą serca. Ale tylko na krótką chwilę. Już w następnej pogrążamy się w absolutnej samotności. Dopóki nie spłoniemy i nie obrócimy się w nicość.
— Haruki Murakami "Sputnik Sweetheart"

June 07 2015

littleola
Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholdmy holdmy
littleola
3871 2239 390
Reposted fromstevestriker stevestriker viaestrachan estrachan
littleola

Michiel Huisman by Karen Rosetzsky for Elle NL

littleola
8326 61b8 390
Reposted fromrol rol viaatranta atranta

June 05 2015

7176 a54e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viablubra blubra
littleola
O osobowości nie decyduje to, jak ktoś cieszy się zwycięstwem, lecz jak znosi porażkę.
— House of Cards
Reposted fromcytaty cytaty viamoda24157 moda24157
littleola
2032 b940 390
When you're out with Ed Sheeran and Zach Braff but you remember that you’re a bastard who knows nothing.
Reposted fromckisback ckisback viaChlebek Chlebek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl